Specifikace služeb sítě Internet

Služba přístupu k síti Internet (dále jen „Služba Internet“) umožňuje svým uživatelům 24 hodin denně, po celý rok

svobodný přístup k obsahu, aplikacím a službám v síti Internet.

Maximální / Inzerovaná rychlost stahování a odesílání dat je 100% nabízenou úrovní kvality služby a je

uvedena v ceníku služeb.

Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá v denním průměru (tj. za 24 hodin) nejméně 70%

maximální rychlosti stahování a odesílání dat.

Minimální zaručená úroveň kvality je pro každou jednotlivou Službu Internet konkrétně stanovena v ceníku

služeb a odpovídá rychlosti stahování a odesílání dat v denním průměru (tj. za 24 hodin).

Minimální rychlost stahování a odesílání dat může nárazově klesnout až na 60 % maximální rychlosti stahování

a odesílání dat, a to na velice omezenou dobu v jednotlivých okamžicích maximálního vytížení sítě v době tzv.

datové špičky.

Všechny nabízené varianty služby umožňují plně využívat všechny běžné vlastnosti sítě Internet (např.

streamování videa, stahování souborů, využívání komunikačních aplikací, emailových klientů a dalších služeb).

Měření rychlostí přístupu k síti Internet probíhá na transportní vrstvě (UDP).

Výše uvedené rychlosti Služby Internet jsou dostupné prostřednictvím wifi 5Ghz a metalikou (lan) (koncový bod

sítě) připojeného k vysílači a při standardních provozních síťových podmínkách (tj. nikoli v případě úplných nebo

částečných výpadků, které vznikly na základě nepředvídatelných okolností přechodného charakteru a nejsou na

straně Romana Kulíška). Poskytovatel nemůže zaručit kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či

prodejců. Je doporučeno využívat přijímací zařízení pronajatá/zakoupená od Poskytovatele, protože pouze tak

bude zaručeno maximální využití všech parametrů služby a poskytnuta plná technická podpora. V případě oprav či

údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Tato doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet

zaručené úrovně kvality. V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky máte právo

reklamovat Službu Internet dle všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

komunikací Romanu Kulíškovi.

Velkou odchylkou se rozumí pokles rychlosti pod úroveň rychlosti stanovenou minimální zaručenou úrovní

kvality služby. Trvalou odchylkou se rozumí taková odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu

výkonu služby přístupu k internetu delší než 60 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin. Pravidelně se

opakující odchylkou se rozumí taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu

služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Případný spor je možné řešit i mimosoudně, a to u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz).

U technologie WIFI je přenosová kapacita sítě sdílena v rámci tzv. poslední míle sítě. Roman Kulíšek pozorně monitoruje

a na základě toho vylepšuje přenosové kapacity každého takovéhoto segmentu sítě. Přesto mohou nastat situace,

kdy krátkodobé nárůsty datového provozu dočasně sníží kapacitu sítě pro její uživatele v daném segmentu. Tyto

krátkodobé výkyvy mohou způsobovat odchylky ve výsledcích uživatelského měření dostupných rychlostí, ať už

jsou způsobeny např. využíváním audiovizuálních služeb v domácí síti nebo nadměrným datovým provozem jiných

uživatelů v příslušném segmentu sítě. Jiří Běhal je odpovědný výhradně za zajištění kapacity ve své síti a

případná zhoršení propustnosti vně datové sítě zůstávají mimo kontrolu a odpovědnost Romana Kulíška.

Nedostatečná technická kvalita zařízení uživatele a nevhodný způsob jejich připojení ke kabelovému routeru

mohou výrazně negativně ovlivnit rychlosti naměřené uživatelem.

Uživatel je povinen užívat Službu Internet pouze způsobem, který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či její

části nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným uživatelům. Za zneužívání služby lze považovat i nadměrné

zatěžování kapacity sítě.

Přiměřené řízení datového provozu

Za účelem dodržení povinností stanovených přímo právními předpisy nebo uloženými soudem či jiným

oprávněným orgánem veřejné moci je Roman Kulíšek  oprávněn přiměřeně řídit datový provoz v rozsahu nezbytném

pro zajištění odposlechu, uchování provozních a lokalizačních údajů a zablokování přístupu ke konkrétnímu

obsahu.

Za účelem zajištění bezpečnosti a integrity sítě a služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě včetně detekce

a zamezení tzv. DDos útokům Jiří Běhal analyzuje vzorky síťového provozu jejich porovnáním s určitými

datovými vzorci. V případě důvodného podezření na útok ohrožující bezpečnost a integritu sítě či

poskytování služeb, Roman Kulíšek takový závadný síťový provoz eliminuje.

Za účelem předcházení možného přetížení sítě a zmírnění jeho následného dopadu jsou na agregované úrovni

analyzována provozní data, a to s využitím statistických vzorků. Tento postup umožňuje za použití plánovacích

nástrojů mapovat datové toky napříč celou sítí a následně za použití statistických dat simulovat plánované změny

síťové topologie včetně stanovení potřebné kapacity linek.

Audiovizuální mediální služba na vyžádání využívající IP přenos dat (sledovanitv.cz) dostupná prostřednictvím HD

boxu vyžaduje zajištění nezbytné minimální úrovně kvality pro své řádné fungování.

Tato specifikace služeb je účinná od 1. 4. 2018.